вторник, 24 ноября 2015 г.

Анкета
учасника I туру
Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2016" 

Прізвище, ім'я, по батькові: Журавель Наталія Анатоліївна
Дата народження: 17.04.1988р
Домашня адреса з поштовим індексом: 34633, вул Перемоги, 23, с. Білка, Березнівського р-ну, Рівненської обл.
Мобільний телефон:+380978519807
Електронна пошта: zhyravkana@meta.ua
Освіта: вища; РДГУ, 2010, вчитель мови (німецької, англійської) та літератури.
Стаж роботи: 5 років
Місце роботи: Білківська ЗОШ І-ІІ ст. тел. 3-59-59. bilka_2009@ukr.net
Посада: вчитель англійської та німецької мови
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії
Класи в яких викладаю:1,2(німецька мова), 5-9 (англійська мова)
Посилання на власний інтернет ресурс: http://nataliazhteacher.blogspot.com/
Педагогічне  кредо : "Хай буде вчитель дзеркалом добрих звичаїв: і чого навчає або навчати збирається , те саме ,як на зразкові , хай показує на самому собі. "

“Використання інтерактивних технологій, як технологій співпраці,
на уроках  іноземної мови “
Одним із пріоритетних напрямів реформуван­ня освіти, висунутих Державною національною програмою «Освіта. Україна XXI століття», ви­значено необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». Іноземна"мова — це не просто навчальний предмет. На відміну від інших академічних предметів, це ціла галузь, оскільки розкриває перед людиною скарбницю ін­шомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними Мовами. Без таких знань прилучитися до міжнародного співробітництва буде неможливо. Тому оволодіння іноземними; мо­вами визначене як один з пріоритетних напрямів реформування освіти.
Проблема розвитку мовленнєвих здібностей учнів На уроках англійської мови шляхом вико­ристання інноваційних та інформаційних техно­логій цікавила вітчизняних педагогів, таких як: А. Алексюк, О. Біляєва, Е. Голанд, Л. Гордон, О. Синиця, В. Сухомлинський, В. Онищук, О. Сав­ченко та інші. Однак через багатоплановість ця проблема не підпадає під однозначне вирішення. Формування стійких і впевнених вмінь у школя­рів вести бесіду є завданням першорядної важли­вості. Актуальність проблеми полягає в тому, щоб через упровадження нестандартних форм навчан­ня виховувати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення іноземної мови та навчити дітей корис­туватися мовою. Проблемою нестандартних форм навчання займались А. Бородай, Ю. Мальований,О.Дорошенко,  С. Ніколаєва, О. Тернопольський,Підласий та інші.
Новітні мультимедійні засоби навчання відкривають учням доступ до нетради­ційних джерел інформації, підвищують ефектив­ність самостійної роботи, даїрть цілком нові мож­ливості для творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навиків, дозволяють реалі­зувати принципово нові форми і методи навчан­ня. Комп’ютери значно розширюють Можливості вчителів, сприяють індивідуалізації навчання, активізації пізнавальної діяльності учнів.
Національна доктрина розвитку освіти Украї­ни в XXI столітті передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання з інформативної форми на роз­виток особистості, індивідуально-диференційова ний і особистісно-орієнтований підходи до навчан­ня.
Працюючи над проблемою, я намагаюся використовувати інтерактивні технології під час уроків іноземної мови. Систематично проводжу уроки з використанням наступних видів технологій: робота в парах, робота в малих групах, мікрофон, незакінчене речення, мозковий штурм, розігрування ситуацій за ролями та ін.
На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного  з партнерів у навчальному процесі, адже просто необхідно залучати всіх учнів до активного одержання знань, до творчої діяльності. Тому доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними дає значно кращий результат: активізує мислення, мотивує навчання, заохочує самовираження учнів.
Отже,моє завдання використовувати різні сучасні методи та прийоми у навчанні іноземної мови настільки майстерно, щоб зацікавити учнів і активізувати їх пізнавальну діяльність та бажання говорити англійською мовою, представ­ляти результати своєї роботи.

Педагогічне есе

Вчитель….
Здавалося б таке просте, таке звичне, легке для сприйняття слово. В той же час воно містить стільки поваги, розуму, мудрості, виваженості… Можна продовжувати до безкінечності. Напевне, кожна людина має своє уявлення про цю нелегку, кропітку та , часом, і невдячну працю. Скільки існуватиме людство, стільки ж часу буде користуватися попитом і професія вчителя. 

Вчитель – святе слово. І цим добрим словом ти завжди згадуєш вчителів, які допомогли тобі стати людиною. На моєму шляху зустрілися саме такі вчителі. Сіячі розумного, доброго та вічного – говорять про вчителів. Від них – все найкраще в людині. Про авторитетну людину (спеціаліста) завжди говорять, що в неї були хороші вчителі і звідси пішло прислів’я: “Дерево та вчитель пізнаються по плоду”.
Професія вчителя - багатогранна. Вчитель і наставник, і актор, і лікар, і будівельник, і …і проста людина зі своїми радощами та турботами. 

Нарешті! Я отримала свій перший диплом і роботу вчителя іноземної мови у невеличкій сільській школі. Прийшовши першого вересня до школи, я хвилювалася як ніколи і в той же час розуміючи, що не маю права цього показувати оточуючим. 
Та все вдалося не відразу. В.О.Сухомлинський зазначав: «Ткач уже через годину бачить плоди своєї праці. Сталевар через кілька годин радіє з гарячого потоку металу – це вершина його мрії, хлібороб через кілька місяців милується колосками ячмінного зерна, вирощеного в полі… А вчителеві треба пропрацювати роки і роки, щоб побачити те, що ти замислив; ні в кого так часто не гостює почуття незадоволення, як у вчителя… »

Учительська професія поєднує у собі дві спеціальності. Кожен із нас є спеціалістом-предметником, і, крім того, - педагогом-вихователем. 
Так склалася доля, що протягом 5 років я працюю в своїй рідній школі. Сьогодні, крокуючи по дорозі педагогічного пошуку, розумію, що маю багато чого зробити. Необхідно вдосконалювати свої знання з педагогіки , треба освоювати новітні програми і технології, вивчати методичну літературу. У цьому вирі педагогічної діяльності важливо не схибити, не загубити жодної дитячої душі, тому я не маю жодного права зупинятися на досягнутому. Я повинна рухатися вперед, повинна вчитися, розвиватися, вдосконалювати свою педагогічну майстерність.

Свого часу Платон сказав: «Майстрами не народжуються, ними стають». І я наполегливо йду до цієї мети, адже обрана мною професія – це щоденне навчання. Тільки так я набуду компетентності, досягну вершин педагогічної діяльності і матиму змогу формувати учня не як носія компетентностей, а, передовсім, як людину.

Даю згоду на внесення інформації до бази даних та публікацію матеріалів у періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням.
24.11.2015р.

Портфоліо


 Урок з використанням інноваційних технологій

Тема: Тварини
Цілі
Практичні: практикувати учнів у монологічному й діалогічному мовленні, аудіюванні, формува­ти лексичні, фонетичні, граматичні навички учнів (мовний зразок "What do you see? I see a...).
Розвивальні: розвивати пам'ять, логічне мислення, спостережливість, увагу.
Виховні: виховувати любов до тварин, природи, ви­вчення іноземної мови.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: тематичні малюнки, іграшки-тварини на партах у дітей, відео, підручник, аудіо.
ХІД УРОКУ
I. The beginning of the lesson
1. МОВНА Й ФОНЕТИЧНА ЗАРЯДКА
□ Уведення учнів у іншомовну атмосферу — Good morning, nice to see you! (вірш “Good morning!”) _
Після привітання вчитель демонструє учням картки та відео. Діти повторюють 
Ні! How are you?
I’m fine, thank yon!
How old are you now?
I’m six.
Hi! How are you?
           I’m fine, thank you! '
How old are you now?
I’m eight.
Такий початок уроку зацікавлює в подальшій роботі дітей, які роблять нетрадиційну мовленнє­ву зарядку, повторюють вивчені структури й мов­ні зразки. Роботу слід вести у швидкому темпі.
0 Гра «Мікрофон» (роздавальний матеріал)
Складання і розказування діалогів
What’s your name?
Where do you live?
Where do you study?
What language do you study?
How are you?
How old are you?
2.Повторення вивчених віршів
One, two — look at the shoe!
Three, four - look at the door!
Five, six - look at the bricks!
Seven, eight - look at the plate!
Nine, ten - look at the pen!
3. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ.«
□ — Сьогодні на уроці ми продовжимо говорити про себе й тварин, будемо співати, грати, рахувати й навіть підемо до зоопарку.
Т. I have brought something interesting for you in these envelopes. What do you think it is?
Троє учнів виходять до дошки, беруть три кон­верти, у яких знаходяться малюнки тварин. Не називаючи, яка це тварина, діти мають показати (зобразити) рухами цю тварину, а решта дітей — відгадати.
Т. I have brought this postcard, this song and these pictures for you because our theme for today is “Animals”. Do you see how many animals came to visit us? But at first let’s revise some English sounds. Деякі з них нагадують нам звуки тварин. Look here [S] — snake, snow, sister. [W] - wolf, why, Willie. 
     Why do you cry Willie?
Why do you cry?
Why Willie? Why Willie?
Why Willie? Why?
- Game "Clap your hands"
(якщо чуємо назву тварини)
-  Game "Who has got a cat?"
(На партах у дітей знаходяться іграшки- тваринки й малюнки з тваринами. Ті, у кого є така іграшка чи малюнок,коротко розповідає : “I’ve got…”)
II. The Main Body of the Lesson
1.Активізація вживання в мовленні лексичних одиниць
Т. А зараз, дітки, послухайте одне цікаве опо­відання та скажіть, яка тваринка вам не сподоба­лась. (Показ мультика «Hare and His Friends” )
Учитель пропонує учням передавати один од­ному м’яча й називати слово, пов’язане з тварина­ми. Для швидкості виконання доцільно показува­ти іграшку-тваринку. Кожен учень називає нове слово, попередньо повторивши всі раніше сказані слова (використовують прийом «снігова куля» ). 
2.  Ознайомлення з новою лексикою
Учитель мав забезпечити багаторазове повто­рення нових слів. Він проводить хорову й фрон­тально-індивідуальну форми роботи.
Т. Ось, діти, сьогодні ми вивчимо назви тва­рин, а незабаром поїдемо до Лондонського зоопар­ку (London Zoo).
(Video Animal Train)
На партах у дітей лежать іграшки-тварини. Гра “Who has got a fox, stand up.” “What’s this?” (хорове повторення назв тварин)
Аудіювання мови вчителя з опорою на картки, на яких зображено тварин 
 Гра "What do you see?" 
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
Пісня “This is the way we wash our face”
ГРА З ТВАРИНАМИ. ВІДПРАЦЮВАННЯ МОВНИХ СТРУКТУР
Is it...?
Yes, it is/No, it isn’t.
Спочатку вчитель відгадує тварину, яку учні задумали колективно. Діти відповідають хором. Потому один з учнів загадує тварину, а решта від­гадують.
НАВЧАННЯ УЧНІВ СКЛАДАТИ МОНОЛОГ ЗА СХЕМОЮ —
I am a cat. My name is Tom. I’m black. I’m 7.
He is a monkey. His name is Jim. He is brown. He is 8.
Учні вдають із себе певного звіра й пробують розповісти про себе. Потім усі разом співають піс­ню.
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНИХ БУКВ
ВІРШ “ABC”
III. Summing up.
- Гра «Здогадайся»
Is it a cat? - No, it isn’t.
Is it a dog? - Yes, it is. (За відгадане слово да­вати «сонечко».)
A cat, stand up! A monkey, stand up!
Діти беруть тварину, яка лежить у них на пар­ті, і встають. Далі завдання можна розширити: go to the window and take a wolf, open your bag and take a monkey, go to the teacher’s desk and what animals do you see?
IV. Home task. 
 Домашнє завдання: зробити проект про свою улюблену тваринку. 

Позакласна робота

Нагородження переможців та учасників Всеукраїнського конкурсу знавців німецької мови "Орлятко" 

Максимчук Станіслав (1 місце
(золотий сертифікат))

Федас Анастасія (1 місце (золотий сертифікат))


Самоосвітня діяльність

 • Інтерактивні технології в особистісно зорієнтованій освіті// http://osvita.ua 
 • Інтерактивні технології на уроках іноземної мови// www.br.com.ua 
 •  Інтерактивне навчання: теорія, практика, досвід:Метод.посібник.–К.,2002– 321с.
 •  Коваленко О.Я. Навчальні програми для навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов: Англійська мова; Німецька мова; Французька мова; Іспанська мова. 5-9 класи. - К.: Видавничий дім «Освіта»,2013.-160.
 • Коваленко О.Я. Навчальні програми для навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов: Англійська мова; Німецька мова; Французька мова; Іспанська мова. 1-4 класи. - К.: Видавничий дім «Освіта»,2012.-96.
 • Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки, 12 липня 2006 року // www.mon.gov.ua
 •  Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах.-Київ:Ленвітю-2002.
 • Особистісно орієнтовані технології у навчанні іноземних мов:Метод.посібник. – Рівне, 2006.С.6-12.
 • Сиротенко Г. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Ч.: ВГ «Основа», 2004. – 80с.
 • Шевченко Е. Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу на уроках англійської мови //Англійська мова та література. – 2005. №24. – С.4-6.
 •  Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність//Мандрівець Тернопіль,2009.

Електронні джерела

Участь у конкурсах • 2014-2015 н.р. - участь у конкурсі-ярмарці педагогічної майстерності в номінації "англійська мова"

СУЧАСНИЙ УРОК ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Типи уроків іноземної мови
Керівнику необхідно знати, що загальноприйня­тим у методиці викладання іноземної мови є поділ уроків на два основних типи: мовні уроки і мовні комбіновані уроки.
1-й тип. Сам термін "мовний урок" вказує на те, що мета і зміст такого уроку спрямовані на форму­вання в учнів мовних умінь і навичок. Мовний урок — це фактично урок мовних вправ. Ці вправи мо­жуть бути призначені для навчання висловлювати­ся або ставити питання і відповідати на них; вони можуть застосовуватися тільки для навчання читан­ня або для навчання одночасно і читання і усного мовлення.
2-й тип. На комбінованих уроках діяльність учнів спрямована на розвиток умінь і навичок користування мовним матеріалом. На таких уроках здійснюються: ознайомлення з новим матеріалом і способами ви­конання дій з ним; мовна практика (в аудіюванні, говорінні, читанні) на основі мовного матеріалу.
Будова уроку
Планувати урок необхідно як досвідченому вчи­телю, так і початківцю, оскільки добре спланований урок завжди передбачає різноманітні форми роботи. На уроці виконується та робота; яку не можна або нераціонально задавати додому. Тому усним формам роботи на уроці завжди треба віддавати перевагу. Пер­шим етапом планування є визначення теми, яка по­в'язується з усною розмовною темою і відбиває змістовний бік мовлення. Основним є визначення практичної мети уроку, яка повинна бути конкрет­ною. Приклади правильно сформульованої мети: "Навчити учнів розуміти і вживати в усному мовленні слова...", "Навчити учнів описувати класну кімнату, використовуючи вислови..., "Навчити учнів здобу­вати інформацію з тексту.... Визначаються також ви­ховна і загальноосвітня мета.
Навчання іноземної мови поділяється на 3 етапи: початковий (1—4-і класи); середній (5—8-і класи); старший (9—11-і класи). Урок іноземної мови має творчий характер.
Урок на початковому етапі навчання
На цьому етапі навчання вчитель дотримується принципу усного випередження, що передбачає за­своєння мовного матеріалу спочатку усно, а потім у читанні й письмі.
Урок на цьому етапі включає такі компоненти:
Організаційна частина. Вона має комунікатив­не навантаження, але не повинна бути стандартною протягом ряду уроків (рапорт чергового, бесіда про погоду тощо).
Фонетична зарядка: хорове повторення за вчи­телем віршів, пісень, лічилок, іноді фонетична ро­бота зі словами й висловами, що опрацьовуються на уроці.
Введення нових слів і мовного зразка.
Закріплення раніше поданого і нового мовно­го матеріалу за допомогою вправ на формування на­вичок
Розвиток умінь:
я) вправи з розвитку усного мовлення на основі реальних^ умовних або створених за допомогою кар­тин, малюнків, фотографій ситуацій;
б) читання, в основному вголос, з метою формування техніки озвучення. Для цього застосовуються побудовані на відомому матеріалі тексти. Переваж­ними формами роботи є хорове та індивідуально-ма­сове читання й прослуховування аудіозаписів з розгорнутою книгою;
в) аудіювання, здебільшого у формі вправ на ви­
конання розпоряджень вчителя. Учням пропонують
короткі фабульні тексти з простою композицією,
описи відомих предметів і явищ;
г) письмо: учні опановують техніку письма іно­земною мовою; навички письма формуються шля­хом переписування з певним мовним завданням,
складання речень із заданих слів, запитань, опису си­туацій, відповідей на запитання. Часто під час анал­ізу уроку, постає питання щодо того, чи всі види мов­ної діяльності повинні використовуватися на кожному уроці. Дане питання вирішується, виходячи з мети: уроку і шляхів її реалізації.
Домашнє завдання. Крім письмових вправ, як домашнє завдання можна іноді давати тексти для читання, в яких учні не роблять фонетичних поми­лок (домашнє завдання повинно займати не більше ніж 20 хвилин робочого часу).
Підсумок уроку. Вчитель вказує на досягнення мети, оцінює роботу учнів на уроці, рефлексія.Урок на середньому і старшому етапах навчання
У 5—8-х класах у навчанні усного мовлення чітко диференціюється монологічне й діалогічне мовлен­ня. Перевага надається вправам комунікативного ха­рактеру. На усне мовлення на уроці відводиться майже половина часу.
Збільшується обсяг читання. Ширше пропонують­ся інформативні тексти з настановою на самостійне читання мовчки. Значно збільшується питома вага домашнього читання з орієнтацією на здобуття інформації. Учні користуються іноземно-українсь­ким словником. Таким чином формуються навички самостійної роботи з текстом.
У 9—11 -х класах схема уроку може бути такою:
Організаційна частина.
Усне тренування, яке передбачає:

повторення усної теми за попередні класи з пе­ренесенням її на життя учнів;
аудіювання на матеріалах адаптованих і скоро-
чених текстів з художньої і науково-популярної літе­ратури;
— мовну зарядку на основі нового мовного мате­ріалу із запланованого для читання тексту (застосу­вання усіх цих видів тренування на кожному уроці не є обов'язковим).
Читання: з метою отримання основної інфор­мації (без допомоги словника); з метою отримання повної інформації (за допомогою словника).
Читанню на окремих уроках у старших класах може передувати пояснення граматичного матеріа­лу, який закріплюється за допомогою кількох усних вправ, а відтак засвоюється у текстах.
5. Домашнє завдання, підсумок уроку, рефлексія.
Особливість уроку іноземної мови полягає в тому,
що повторення і контроль не виділяються, як спец­іальні етапи: вони вплітаються в урок постійно. За такого підходу володіння засвоєним матеріалом буде вдосконалюватися, оскільки він включається в нові ситуації, в інший контекст.
ПАМ'ЯТКА З ПЕРЕВІРКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
На допомогу керівникам шкіл
1. Ведення шкільної документації:
журнали — записи ведуться українською мовою;
оцінювання комплексне, тематичне;
у змісті уроку вказуються тема/підтема, що
робить вчитель на уроці;
домашнє завдання — конкретне; зошити — якщо більше ніж дві години іноземної мови
на тиждень, ведуться 2 зошити;
робота над помилками;
зошити для контрольних робіт; календарні плани — узгоджені із програмою;
заповнюються українською мовою;
погоджені із заступником директора;
на першій сторінці вказуються вимоги щодо
володіння навичками (письма, говоріння,
читання, аудіювання) в кожному класі;'
список використаної літератури;
диференціація під час планування.
2. Уроки — узгоджені із програмою, календарним, по-
урочним планами;
обсяг мовлення вчителя зменшується у
старших класах;
місце уроку в календарному плані;
самокорекція помилок учнями;
використання дошки на уроці;
використання наочності, ТЗН;
релаксація.

Тематичне  планування:
І. Науково-методична робота — план роботи методичного об'єднання;
4 засідання метод об'єднання на рік; на порядок денний кожного засідання ви­носяться 4-5 питань;
графік демонстраційних уроків, взаємовід-відування: наставництво;
створення портфоліо — інформаційної пап­ки з досліджуваної теми; матеріали з досвіду роботи (методичні ре­комендації).
4. Атестаційні матеріали — оформлення папок; відо-
мості про демонстраційні уроки та позакласні заходи; практична спрямованість, на­приклад, тексти для прослуховування, тек­сти та завдання для домашнього читання, граматичні тести для певного рівня, з пев­ної теми; матеріали з досвіду роботи; реко­мендації.
5. Позакласна робота — програми обміну з країнами,
мова яких вивчається; гуртки/ факультативи; предметні тижні.
6. Тематичні атестації — папка з текстами тематич-
них атестацій трьох рівнів складності; графік тематичних атестацій розміщений на стенді в кабінеті.


№ Уроку
дата Сфери
(тематика
спілкуван
ня) Мовленнєва компетенція Мовна компетенція Соціокультурна/
соціолінгвістична
компетенція Домашнє завдання  


Аудіювання Читання Говоріння Письмо Лексика Граматика Фонетика


Навчальні програми
У 2008/2009 н. p., як і в попередні роки, іноземна мова буде вивчатися за кількома навчальними програмами, а саме:     «Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 8—11 класи».— Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах».— 2006 p.;
«Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови. 8—11 класи».— Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах».— 2006 p.;
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10—11 класи».— К.: «Нав­чальна книга», 2004 p.;
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2—12 класи».— К.—Ірпінь: «Перун», 2005 p.; •: «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іно­земна мова. 5—12 класи».— К.—Ірпінь: «Перун», 2005 p.; г «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іно­земної мови. 1 — 12 класи».— Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах».— 2005 р.
Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а ли­ше вказують на зміст, вивчення котрого є об'єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів
У 2008—2009 н. р. робочі навчальні плани для загальноосвіт­ніх навчальних закладів у структурі 11-річної школи для: f 9-х класів — складаються за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/02 — 2004/05 навчальні роки, затвердженими наказом МОН України від 25.04.2001 р. № 342 (додатки 3, 4);
JO—JJ-x класів — складаються за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвіт­ніх навчальних закладах, затвердженими наказом МОН України від 20.05.2003 р. № 306;
9— 11-х класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов — складаються за Типовими навчальними плана­ми спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими на­казом МОН України від 16.07.2001 р. № 5J6 (додатки 1, 2);
*'■ 9—11-х класів спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів — склада­ються за Типовими навчальними планами загальноосвітніх нав­чальних закладів на 2001/02—2004/05 навчальні роки, затвердже­ними наказом МОН України від 25.04.2001 р. № 342 (додаток 7). Робочі навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закла­дів у структурі 12-річної школи для:
6 1—4-х класів — складаються за Типовими навчальними пла­нами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11. 2005 р. № 682;
5—8-х класів — складаються за Типовими навчальними плана­ми загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвер­дженими наказом МОН України від 23.02. 2004 р. № 132, зі змі­нами, внесеними наказом МОН України від 07.05. 2007 р. № 357 (додатки 1—4);
1—8-х класів — складаються за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженим наказом МОН Ук­раїни від 13.03. 2006 р. № 182;
5—8-х класів спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих- предметів — склала-

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних до­сягнень учнів (наказ Міністерства освіти і науки України № 371 від 05.05.2008), а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання пись­ма, оскільки формат завдань з іноземних мов має компетентнісний характер і тією чи іншою мірою охоплює всі компоненти ко­мунікативної компетенції в якості об'єктів контролю.
Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання, обсяг висловлювань монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і грама­тична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідом­лення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лек­сична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначається вчителем відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.
Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямова­но на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мов­лення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематич­ний бал. Під час виставлення тематичного балу результати пере­вірки робочих зошитів не враховуються.
Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяль­ності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).
Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:
з першого року навчання (2 клас) — 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі;
для виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт окремі зошити не заводяться.
При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (2—4кла­си) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу і т. д. Зошити, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.
У 5—9-х класах зошити перевіряються один раз на тиждень.
У 10— 11-х класах у зошитах перевіряються найбільш значущі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз в місяць переві­рялись роботи всіх учнів.
Словники перевіряються один раз у семестр. Учитель виправ­ляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.
Усі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог: '
писати акуратно та розбірливо;
записувати дату виконання роботи (число та місяць). Дата в зо­шитах з іноземних мов записується так, як це прийнято у країні, мова якої вивчається. Після дати необхідно вказати, де виконуєть­ся робота (класна чи домашня);
вказати номер вправи або вид роботи, що виконується.
Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.
Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів,
затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р.
№ 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу
клас ділиться на групи з 8—10 учнів у кожній (не більше 3 груп);
при вивченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається
як предмет ділиться на 2 групи.
Структура уроку IM


Частини уроку Компоненти уроку Постійні компоненти Змінні компоненти  
I Початок уроку  
Організаційний момент +  
Мовленнєва/ фонетична зарядка +  
II Основна частина уроку  
Подача нового матеріалу +  
Тренування в мовленні +  
Практика в мовленні +  
Систематизація вивченого +  
Контроль навичок та вмінь: +  
- поточний
- тематичний, підсумковий +  
III Заключна частина уроку  
Повідомлення домашнього завдання +  
Підбиття підсумків уроку +
Структура сучасного уроку іноземної мови
5-7хв.
1. Введення в мовне середовище (Warmer).
10хв.
2. Введення нового матеріалу (Presentation).
3. Формування умінь та навичок
(Practice)
а) діяльність учнів під контролем вчителя
б) самостійна діяльність учнів.
4. Підсумки уроку.
Мета відвідування Початковий етап навчання
Формування фонетичних навичок учнів.
Ефективні методи оволодіння лексичним аспектом мовлення.
Масовий контроль при оволодінні лексичним матеріалом.
Формування граматичних знань, навичок і умінь на основі структурно-функціонального підходу за допомогою методу моделювання.
Навчання читання, як одному із видів мовної діяльності.
Індивідуальна робота з учнями під час формування фонетичних та граматичних умінь та навичок.
Використання ігор в навчанні усному мовленню.
Навчання аудіюванню як виду мовної діяльності /5-7 кл./.
Формування механізму сприймання і продовження висловлювань.

Розвиток умінь читання про себе з беспосереднім розумінням.
Розвиток   умінь   читання   вголос   з   додержанням   нормативної вимови /5-6 кл./.
Домашнє читання і контроль розуміння  прочитаного вдома. /5 кл. II півріччя - 7 кл./.
Використання різних режимів роботи з метою формування умінь діалогічного мислення.
Схема поглибленого аналізу уроку
I. Цілеспрямованість уроку.
Визначити практичну, виховну, розвиваючу загальноосвітню цілі уроку.
Встановити відповідальність цілей уроку його місцю в ситуативно-тематичному циклі, типу уроку та етапу навчання.
II. Структура та зміст уроку.
Назвати етапи уроку.
Співвіднести їх послідовність і розподіл в участі поставленому цілями та віковими особливостями учнями і конкретними умовами навчання.
3. Дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку.
А. Початок уроку:
визначити форми проведення уроку та оцінити мотиваційний потенціал, відповідність віковим особливостям і рівню мовної підготовки учнів;
сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв’язок з  цільовою установкою уроку;
встановити відповідність використаних прийомів поставленим цілям;
оцінити ефективність використаних засобів навчання;
характеризувати мовленнєву поведінку вчителя.
Б. Основна частина уроку (з урахуванням наявності конкретних ланок уроку):
а) подача нового мовного матеріалу:
визначити адекватність прийомів навчання етапам формування мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учня;
оцінити рівень вмотивованості мовленнєвої спрямованості подачі мовного матеріалу, забезпечення мовленнєвої та розумової активності учнів;
назвати використані прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим цілям;
визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів;
оцінити мовленнєву поведінку вчителя;
б) активізація дій учнів у використанні мовного матеріалу:
встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовних вправ етапам формування мовленнєвих навичок;
визначити співвідношення не комунікативних і умовно-комунікативних вправ та оцінити його раціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу;
оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості тренування;
визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити ефективність прийому з урахуванням вікових особливостей учнів;
встановити зв’язок урочного тренування з використанням домашнього завдання, оцінити ефективність форм його перевірки;
назвати використанні допоміжні засоби навчання, оцінити ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки;
визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим завданням;
визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал прийомів навчання;
оцінити мовленнєву поведінку вчителя;
в) практика учнів у спілкуванні:
оцінити рівень вмотивованості та ситуативної забезпеченості іншомовного спілкування учнів;
визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь;
назвати прийоми активізації роботи всіх учнів;
визначити адекватність прийомів контролю його объектам;
встановити зв’язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити ефективність форм його перевірки;
визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;
- оцінити мовленнєву поведінку вчителя.
В. Завершення уроку:
оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, його підготовленість проведеним уроком і мотивуючий потенціал;
визначити забезпеченість усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою;
оцінити об'єктивність виставлених оцінок і їх мотиваційний і виховний потенціал.
III. Результативність уроку.
Визначити ступінь успішності виконання плану уроку.
Встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та умінь поставленим цілям.
IV. Рекомендації щодо удосконалення уроку.
Залежно від результатів уроку сформулюйте конкретні поради щодо: поліпшення вибору методичних прийомів навчання: забезпечення   вмотивованості   і   мовленнєвої   спрямованості вправ;
удосконалення організаційних форм уроку; раціональність використання допоміжних засобів навчання; поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя.